Är det möjligt att ge ett äktenskapsförord olika innebörd beroende på när det blir aktuellt?

Fråga

Vi vill skriva ett äktenskapsförord och vill ha olika innebörd beroende på om äktenskapsförordet blir aktuellt på grund av skilsmässa eller på grund av att någon av oss avlider. Vi vill till exempel att viss egendom ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa men giftorättsgods om någon av oss avlider. Är detta möjligt?

Svar

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom (äktenskapsbalken 7:3). Därutöver kan makar genom ett nytt äktenskapsförord avtala om att enskild egendom skall utgöra giftorättsgods. Här har lagstiftaren begränsat makarnas avtalsfrihet och det följer då av allmänna rättsgrundsatser att avtal som avviker från äktenskapsbalkens bestämmelser är ogiltiga.

Av äktenskapsbalken 7:3 följer att makar varken kan tidbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. I rättsfallet NJA 1970 s. 320 förvägrades makarna registrering av sitt äktenskapsförord eftersom förordet innebar att den enskilda egendomen för vardera maken successivt skulle övergå till giftorättsgods över en viss tidsperiod. Att äktenskapsförord ej kan villkoras innebär exempelvis att makar inte kan avtala om att äktenskapsförordet bara skall gälla om äktenskapet upplöses genom skilsmässa.

Av ovanstående framgår att det tyvärr inte är möjligt att skriva ert äktenskapsförord på det sätt som ni avser utan ni får tänka om. Det är bra att ni frågade om råd innan ni skrev ert äktenskapsförord. I vår verksamhet träffar vi på många som tror sig veta hur vissa dokument skall upprättas och som en konsekvens av detta får både ekonomiska och juridiska problem. En stor vinst med att upprätta juridiska dokument är att man kan undvika framtida negativa överraskningar. Vet man däremot inte vad man gör när man upprättar ett juridiskt dokument kan man förvärra ett problem istället för att undvika det. Ett bra tips är att använda er av ett äktenskapsförord som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument. Det medföljer då detaljerade instruktioner och ni kan vara tryggt förvissade om att ni i slutändan har ett äktenskapsförord som är juridiskt korrekt, registrerat och giltigt på alla sätt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord upprättat av våra jurister!

 

Bodelning mellan sambor

Arvegods ingår i allmänhet inte i en bodelning mellan sambor. Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Fråga

Ingår arvegods i bodelning mellan sambor?

Svar

Egendom som en sambo har fått som enskild egendom genom arv, testamente eller gåva ingår inte i en bodelning mellan sambor. Framkommer det ingenting om att det skall vara enskild egendom i samband med arv eller testamente ingår det normalt inte heller i en bodelning eftersom sådan egendom oftast inte har anskaffats för gemensamt bruk. Har ena sambon fått någonting i gåva utan föreskrift om att det skall vara enskild egendom så kan det i vissa fall räknas in i samboegendomen.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!

Samäganderättslagen vid bodelning mellan samborFråga

Samäganderättslagen vid bodelning mellan sambor – Jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Nu har jag fått reda på att bilen som vi köpte tillsammans när vi var sambor inte ska ingå i bodelningen. Vi betalade hälften var och det finns kvitton som kan bevisa detta. Varför har jag inte rätt till min del av bilen?

Svar

Sambolagens bodelningsregler omfattar bara gemensam bostad och bohag. Detta innebär att sambolagen inte är tillämplig på egendom som inte utgör antingen gemensam bostad eller bohag. Den ifrågavarande egendomen utgörs av en bil och omfattas således inte av sambolagen. Dock förefaller det som att bilen innehas med samäganderätt och i så fall är det samäganderättslagens bestämmelser som är aktuella. Om ni inte upprättat ett samäganderättsavtal så regleras ert ägande av bilen i samäganderättslagen. Om du och din sambo inte kan komma överens så har du rätt att ansöka hos tingsrätten om att bilen skall säljas på offentlig auktion.

Bodelningsavtal för sambor kan ni ladda ner på Juridiska Dokument!

 

Samboegendom
Samboegendom - Skriv ett samboavtal om ni vill avtala bort sambolagens bodelningsregler.

Fråga

Vad är samboegendom?

Svar

Samboegendom består av:

 • Möbler
 • Hushållsmaskiner
 • Villa eller lägenhet som används som gemensam bostad.
 • Lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.

Detta är alltså egendom som skall delas vid en bodelning mellan sambor.

Exempel på egendom som inte räknas till samboegendom och som därmed inte skall ingå i en bodelning mellan sambor:

 • Sommarstuga
 • Bil och båt
 • Banktillgodohavanden såsom pensionsspar osv.
 • Aktier
 • Arv eller gåva som sambon fått som enskild egendom.
 • Fritidsutrustning: fiskespön, jägarutrustning mm
 • Egendom som ägdes av samborna innan de blev sambor.

Genom ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens bodelningsregler. Besök Juridiska Dokument för mer information om samboavtal!

På Juridiska Dokument finns alla dokument som sambor har behov av för direkt nedladdning!

Bodelning - Värdering av hus vid bodelning.Fråga

Hur värderas mina och min mans tillgångar vid en bodelning?

Svar

Det är brukligt att värdera er bostad till marknadsvärdet samt ert giftorättsgods till återanskaffningsvärdet alternativt till bruksvärdet.

Er bostads marknadsvärde bestäms genom att en mäklare eller värderingsman får värdera bostaden.

Återanskaffningsvärdet är det som det skulle kosta någon av er att köpa en likvärdig egendom i dagsläget. Går det inte att använda sig av återanskaffningsvärdet på egendomen så kan ni använda er av bruksvärdet, det vill säga vad egendomen är värd jämfört med likvärdig egendom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar! Nedanstående film visar hur det går till när du beställer ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Klicka här för att beställa ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

Klicka här för att ladda ner ett samboavtal!

Fråga

Min blivande sambo äger lägenheten som jag ska flytta in i. Han vill att vi ska skriva samboavtal. Vad innebär det?

Svar

Genom att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo frångå sambolagens bodelningsregler och själva avtala om hur fördelningen av er gemensamma bostad och bohag skall ske vid en bodelning er emellan.

Sambolagens bodelningsregler omfattar endast samboegendom. Som samboegendom räknas gemensam bostad samt gemensamt bohag. Andra tillgångar såsom exempelvis bankmedel, bilar, båtar, aktier och dylikt skall således inte bodelas i enlighet med sambolagen. Dock kan sambor äga andra tillgångar gemensamt med samäganderätt om de båda betalat för dessa. Detta regleras dock inte av sambolagen utan av samäganderättslagen.

Klicka här för mer information samt möjlighet att ladda ner ett juridiskt korrekt samboavtal!

 

Särkullbarn rätt till arv

Särkullbarn rätt till arvFråga

Kan vi skriva in i inbördes testamentet att våra särkullbarn inte får ta ut sitt arv när föräldern dör? Vi vill kunna sitta kvar i orubbat bo.

Svar

Frågan gäller särkullbarns rätt till arv. Nej, ni kan inte förordna i ett testamente att särkullbarn inte får ta ut sin laglott vid förälderns död, särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott. Vad ni kan göra är att vädja till dem att vänta tills ni båda har avlidit.

 

Här finns mer information om inbördes testamente för makar med särkullbarn!

Läs mer om särkullbarns arv på Arv och Testamente!

legal arvingeFråga

Vad menas med att någon är en legal arvinge?

Svar

En legal arvinge är en person som ingår i arvsordningen enligt ärvdabalken. Du kan läsa mer om arvsordningen och andra arvsrättsliga frågor på Juridik På Internet!

Ladda ner ert testamente på Juridiska Dokument!

Ärva skulder - ärver man skulder?Fråga

Ärva skulder – Jag undrar om man ärver skulder? När jag dör, ärver mina söner mina skulder då?

Svar

Dina söner kommer inte att ärva dina skulder eftersom skulder inte går i arv. Vid din bortgång bildas en juridisk person, ett dödsbo, som består av din totala kvarlåtenskap, både dina tillgångar och skulder. Om inte tillgångarna i dödsboet räcker för att betala skulderna så kommer skulderna att avskrivas.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som passar just er livssituation!

 

Arvsrätt samboFråga

Arvsrätt sambo – Jag och min sambo äger en villa gemensamt. Vi har inga barn. Vad händer om någon av oss dör? Ärver sambon då?

Svar

Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Om en av er avlider så har alltså inte den efterlevande sambon rätt till något arv. Om ni vill ärva varandra så måste du och din sambo skriva ett inbördes testamente. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som är upprättat speciellt för sambor.

Klicka här för mer information om nedladdningsbara juridiska dokument för sambor!