Arvskifte

Arvskifte – Med arvskifte menas den fördelning som sker av den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och testamentstagare.