Bröstarvingar

BröstarvingarBröstarvingar är arvlåtarens arvingar i rakt nedstigande led, dvs dennes barn och barnbarn.