Är det möjligt att ge ett äktenskapsförord olika innebörd beroende på när det blir aktuellt?

Fråga

Vi vill skriva ett äktenskapsförord och vill ha olika innebörd beroende på om äktenskapsförordet blir aktuellt på grund av skilsmässa eller på grund av att någon av oss avlider. Vi vill till exempel att viss egendom ska vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa men giftorättsgods om någon av oss avlider. Är detta möjligt?

Svar

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom (äktenskapsbalken 7:3). Därutöver kan makar genom ett nytt äktenskapsförord avtala om att enskild egendom skall utgöra giftorättsgods. Här har lagstiftaren begränsat makarnas avtalsfrihet och det följer då av allmänna rättsgrundsatser att avtal som avviker från äktenskapsbalkens bestämmelser är ogiltiga.

Av äktenskapsbalken 7:3 följer att makar varken kan tidbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. I rättsfallet NJA 1970 s. 320 förvägrades makarna registrering av sitt äktenskapsförord eftersom förordet innebar att den enskilda egendomen för vardera maken successivt skulle övergå till giftorättsgods över en viss tidsperiod. Att äktenskapsförord ej kan villkoras innebär exempelvis att makar inte kan avtala om att äktenskapsförordet bara skall gälla om äktenskapet upplöses genom skilsmässa.

Av ovanstående framgår att det tyvärr inte är möjligt att skriva ert äktenskapsförord på det sätt som ni avser utan ni får tänka om. Det är bra att ni frågade om råd innan ni skrev ert äktenskapsförord. I vår verksamhet träffar vi på många som tror sig veta hur vissa dokument skall upprättas och som en konsekvens av detta får både ekonomiska och juridiska problem. En stor vinst med att upprätta juridiska dokument är att man kan undvika framtida negativa överraskningar. Vet man däremot inte vad man gör när man upprättar ett juridiskt dokument kan man förvärra ett problem istället för att undvika det. Ett bra tips är att använda er av ett äktenskapsförord som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument. Det medföljer då detaljerade instruktioner och ni kan vara tryggt förvissade om att ni i slutändan har ett äktenskapsförord som är juridiskt korrekt, registrerat och giltigt på alla sätt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord upprättat av våra jurister!

 

Comments on this entry are closed.